Оплакване – само пред арменския поп

Процедурата по налагане на "корекции" на сметки и искането на бомбастични допълнителни суми със задна дата от потребителите сама по себе си е спорна и предизвиква лавина от недоволство у гражданите. Но когато тя идва в комбинация с арбитража, при това "избран" по този начин –  тя вече може да изглежда опасно.

Точно заради това омбудсманът на Шумен Иван Капралов прави опит още през 2014 г. да намекне дипломатично на "Енерго Про" да преосмисли практиката си относно "привързването" на абонатите към арбитражен съд с констативни протоколи от проверка на електромерите.

"Компаниите от групата на "Енерго про" оперират на база на одобрени с решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и публично обявени правила. По-конкретно това са Общи условия за продажба на електрическа енергия. Според тези предварително определени правила ясно се вижда, че в случаите на спор между страните въпросът се отнася за решаване от компетентния съд. В Гражданскопроцесуалния кодекс ясно е разписано кой би бил компетентният съд при възникнал спор между дружеството и неговите клиенти. В чл.19 от ГПК е предоставена и допълнителната възможност за страните по договора да уговорят решаването на евентуален имуществен спор между тях и пред арбитражен съд. Доколкото обаче това е само една допълнителна възможност императивното посочване на Арбитражен съд – Варна във всички нови бланки за кореспонденция на "Енерго Про" с неговите клиенти, електронни фактури, декларации и констативни протоколи, и то като единствен и безалтернативен орган за решаване на възникналите спорове, представлява неправомерно ограничаване на правата на потребителите и стеснително тълкуване на публично обявените общи условия. Свободата на договаряне и равнопоставеността на страните е допълнително нарушена от малкия шрифт, използван за това съобщение, както и вмъкването му във второстепенни документи, разменящи се между дружеството и потребителите. Това създава нови предпоставки за заблуждение на клиентите", пише омбудсманът. И подчертава, че въведената практика за решаване на възникнали спорове с клиенти на компанията може да бъде квалифицирана като допълнително договаряне на "неравноправна клауза", което от своя страна представлява нарушение на европейска директива и родния Закон за защита на потребителите.

Да, ама не. Защото за разлика от омбудсмана на Шумен, който има роля само и единствено на "арменски поп" и "отдушник" на недоволството на потребителите, Върховният касационен съд не е съгласен, че клаузата е неравпоправна. Нито пък че има противоречие със закона или с общите условия на енергодружеството.

Това става ясно например от решение 75 от 27 април 2015 г. на съдиите Дария Проданова, Емил Марков и Ирина Петрова. Те отхвърлят молбата за отмяна на арбитражно решение, с което гражданин е осъден да плати 2388 лв. "коригирана" сметка, барабар с разноските по делото. И приемат, че арбитражната клауза, учредена с подписа му върху именно такъв констативен протокол, не е нито недействителна, нито неравноправна. "Констативният протокол за техническа проверка, подписан лично от ответника, не е оспорен от него и съдържа клауза с текст, че всички спорове, породени от този протокол или отнасящи се до него, ще бъдат решавани от арбитражен съд. Неоснователно е искането за отмяна на арбитражното решение. Съдържащата се в текста на констативния протокол арбитражна клауза, след която следва подписът на абоната, не е неравноправна. В молбата за отмяна на арбитражното решение позоваването на неравноправност на уговорката за арбитраж е формално, без да е обосновано защо тя е във вреда на конституирания в арбитражното производство ответник, по какъв начин е препятствала правото му на защита, или е ограничила средствата му за доказване на твърдените факти и обстоятелства. Фактът на включването й в бланка на констативен протокол не я прави неравноправна, нито уговорката предвижда обръщане на арбитраж, който не е предвиден в закон. Арбитражното споразумение не е недействително и поради това, че не е предвидено в Общите условия на дружествата. Съгласно действалите към датата на съставяне на констативния протокол Общи условия, споровете между дружеството и потребителите се решават по пътя на преговори, а при неуреждане на спора, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд. А компетентен орган е съответен национален или местен орган на държавна власт или управление, агенция, съвет, съд, регулаторен орган или комисия, арбитражен съд или всеки арбитър имащ власт да задължи дадено лице, съобразно закона".

Горе-долу същото е становището и на друг състав на ВКС: на съдиите Радостина Караколева, Мариана Костова и Костадинка Недкова, които по дело 2051/2014 г. също отхвърлят искане  за отмяна на арбитражно решение, последвало след проверка на електромер и подписването на фаталния констативен протокол. Тук интересното обаче е друго: че освен арбитражното дело, паралелно е заведено и още едно – по общия ред в обикновен граждански съд. А по този повод ВКС казва: "Арбитражната клауза не е дерогирана (отменена – бел. ред.) с оглед междувременно заведен отрицателен установителен иск. И към арбитражното производство, и към настоящия момент има само данни за започнато производство пред съд. Но няма данни за произнасяне от съда или приключване на съдебното производство, а съгласно чл.8 ал.2 ЗМТА арбитражното производство може да бъде започнато, продължено и по него може да бъде постановено решение, въпреки че по същия спор има висящо дело пред местен или чуждестранен съд…"

Шах и мат. С две думи: да са чели абонатите какво подписват…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст