ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ пусна за обсъждане промените в закона за ДДС, свързани със злоупотребите при търговията с горива

гориво бензиностанция горива бензин

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на закона Закона за данък върху добавената стойност.

Проектът е изготвен във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби в областта на данък върху добавената стойност при търговията с горива. Със законопроекта се предлага механизъм, чрез който при осъществяване на търговия с течни горива, лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите(НАП).

Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв. Същото ще важи и при вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил.лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.

Режимът ще се прилага основно при търговците,които са рискови, като такива са определени вложителите в данъчните складове. През 2015 г. като такива са били 66.3% от броя на вложителите в данъчни складове. Като такива са определени и лица, посредници в търговията с течни горива.

Основният проблем при данъчните измами с ДДС в сектор търговия с течни горива е, че скоростта на обращение на продукта в паричните средства е висока, а инкасирането на стойността на горивата е в интервал, близък или идентичен с този на самата доставка. 

Какви са основните схеми за измама с ДДС?

– Регистрират се по ЗДДС нови дружества, които извършват фиктивна дейност до момента на възникване на задължение за плащане на данъка. Впоследствие тези дружества не могат да бъдат открити на адресите им за управление и се превръщат в „липсващи търговци”. На практика, се усложнява установяването на данъка за декларираните от тях доставки, а събирането му е почти невъзможно.

– Закупуват се течни горива, документирани с фалшиви разходо-оправдателни документи, издадени от фиктивни доставчици, които нямат възможност да извършат фактурираните и декларирани доставки и/или не се намират на посочените от тях адреси на управление/кореспонденция. Тези покупки се регистрират в счетоводните документи с цел неправомерно приспадане на данъчен кредит и отчитане на разходи в по-голям размер. Крайният резултат е формиране на загуби за бюджета от възстановен ДДС.

– Чисто документално се правят доставки между дружества, които са свързани лица, с цел приспадане на данъчен кредит.

– Фактурират се нереални количества, по-малки от действителните, с цел намаляване размера на дължимия данък.

Заложеният в промените механизмът представлява предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами, като ще способства и за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не се е разчел с бюджета.

Причините за създаването на законопроекта е, че данъчните измами с течни горива водят и до значителни загуби за държавния бюджет. Данните от изготвения от НАП анализ показва тревожно тенденциозно нарастване на загубите за бюджета. Щетите за бюджета през 2013 г. са оценени на 55 млн. лв., за 2014 г. на 99 млн. лв., а за предходната 2015 г. на 109 млн. лева.

С проекта се предвижда разпоредба, гарантираща съответствие на обезпечението със задълженията за ДДС, които биха възникнали през съответния данъчен период. Когато лицето не е извършвало облагаеми доставки, вътреобщностно придобиване или не е освобождавало течни горива за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност над 25 хил. лв. в предходния данъчен период, размерът на обезпечението ще се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаеми доставки/придобивания на течни горива или стойност на течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 хил. лв. По този начин ще се гарантира ефективно събиране на вземанията на бюджета за ДДС, които биха възникнали по повод на доставките на течни горива.
Предоставянето на обезпечение на задължения за ДДС се прилага и в други случаи, предвидени в действащите разпоредби на закона, като например в случите на регистрация при определени хипотези, предвидени в ЗДДС, или при възстановяването на данък в ускорен срок.

Предвидено е НАП да създаде и поддържа електронен публичен регистър, част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК), в който ще се вписват идентификационни данни за лицата, предоставили обезпечение, размерът на обезпечението и срокът на действие на обезпечението. Целта на предложението е да се осигури правна сигурност за получателите по доставки на течни горива, че техните доставчици са обезпечили задълженията си за ДДС и в случаите на укрит данък от доставчик претенцията на държавата да не бъде насочена към получателя по доставката.

С цел осигуряване ефективност на предлаганата мярка се предвижда както възможност да бъде прекратена регистрацията на ЗДДС на лице, което не е предоставило в пълен размер обезпечението или не е предоставило обезпечението в срок, така и налагането на административнонаказателна санкция. Предвиден е и преходен период, съгласно който, в едномесечен срок от влизането в сила на предложените разпоредби, лицата, за които се отнася режимът, да предоставят необходимото обезпечение по доставките с течни горива.

В законопроекта са предвидени и санкции за нарушителите, от 10 хил. лв., до размера на дължимото обезпечение. При повторно нарушение глобата се удвоява.

Крайният срок за обществено обсъждане е от днес до 1 юни 2016 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст