Създават центрове за подкрепа на над 7000 деца и родители

Министерски  съвет

Кабинетът реши на днешното си заседание до 2019 г. да бъдат разкрити около 150 нови социални услуги за над 7000 потребители. Това предвижда актуализираният план за продължаване на деинституционализацията на грижата за деца, който беше одобрен от правителството. 

Финансирането на мерките по плана за деинституционализация ще е по линия на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“ и от националния бюджет.

Предвижда се да се разкрият 66 нови центъра за подкрепа в общността и в семейна среда. Повече от 6200 деца, родители и хора, които се грижат за деца, ще могат да получат социални, здравни, консултативни и други услуги в тях. Ще бъдат изградени и нови преходни и наблюдавани жилища, както и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца и други.

В плана са предвидени действия за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители. Документът включва и мерки за осигуряване на социални и здравни услуги за децата с увреждания. Планира се създаването на мрежа от социални услуги за подкрепа на подрастващите, които ще напуснат стария тип институции.

Всички домове за деца, лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи за деца ще се закрият поетапно. За момчетата и момичетата, които в момента са настанени там, ще бъдат осигурени качествени алтернативни грижи и социални услуги, които ще осигурят отглеждането и развитието им в среда, която е близка до семейната.

Миналата седмица министърът на правосъдието Екатерина Захариева съобщи, че ще внесе законопроект за детско правосъдие, предвиждащ закриване на интернатите и поправителните домове. Целта е законопроектът да отмени Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като не отговаря на съвременните тенденции.  Ще бъдат закрити интернатите и поправителните домове, а младежите в конфликт със закона ще бъдат настанявани в институции от семеен тип и с тях ще работят специално подготвени педагози и психолози.

Аргументът за мярката е, че  децата да бъдат превъзпитани и подпомогнати и да се избегне рискът да станат престъпници.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст