ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дават 376 млн. лв. за регионално развитие през 2017-та

Стартира строителството на Северната скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540. Общата й дължина е 16

През 2017 г., в съответствие с одобрената Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 се предвижда да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 376 млн. лева.

През януари ще бъде обявена процедура "Регионална здравна инфраструктура" с бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа тук е 163,5 млн. лв. и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в страната.

Процедура "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца" по приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", чийто бюджет е в размер на 57 млн. лв., е предвидено да бъде обявена също през януари. Основният резултат, който трябва да бъде постигнат чрез нея е продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в общността. През юни предстои обявяването на аналогична процедура, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за изпълнението й.

За май 2017 г. е планирано обявяването на процедура "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм". По тази процедура 98,5 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

В рамките на ИГРП за 2017 г. е предвидена и процедура на конкурентен подбор "Енергийна ефективност в периферните райони – 2", която цели да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове. Тя ще бъде открита чак през декември, като общия й бюджет е 15 млн. лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст