ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НСИ отбеляза ръст на превозените товари с 14%

Финансовите проблеми на "БДЖ - Товарни превози" може да забавят оздравяването на жп транспорта.

 По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 14.0%, докато при извършената работа е регистриран спад от 1.9% . Това съобщиха от Националния статистически институт.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 13.9 и 4.3% спрямо второто тримесечие на 2016 година. 

По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. превозените товари от товарния сухопътен и воден транспорт нарастват с 2.2%, докато при извършената работа е отчетен спад от 7.3%.

През третото тримесечие на 2016 г. както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 9.6 и 3.6% спрямо същия период на предходната година. 

През третото тримесечие на 2016 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 312.9 хил. т, или с 1.6%. повече спрямо съответното тримесечие на 2015 година. Увеличението основно се дължи на международните превози (ръст от 6.9%), докато вътрешните превози са с 0.9% по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2015 година. 
Същевременно извършената работа намалява с 9.0% спрямо същия период на 2015 г. и достига 8 829.4 млн. ткм в резултат на намаленото средно превозно разстояние при международните превози. 

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2016 г. е 100 549.3 хил., или с 8.8% по-малко спрямо третото тримесечие на предходната година, което се дължи на по-малкия брой превозени пътници от вътрешните превози. При автобусния транспорт се наблюдава намаление с 9.4%, а при железопътния – с 5.3%. 

Регистриран е спад и на извършената работа с 3.9% в сравнение със съответното тримесечие на 2015 година. Понижението до 3 613.8 млн. пътниккилометра също е в следствие на по-малкото превозени пътници от вътрешния транспорт.

Превозените товари от речния и морския транспорт през третото тримесечие на 2016 г. нарастват с 223.3 хил. т спрямо третото тримесечие на 2015 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари при вътрешните и международните превози. Извършената работа също се увеличава със 145.6 млн. ткм спрямо съответния период на 2015 г. и достига 367.9 млн. тонкилометра.

През третото тримесечие на 2016 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 9.7%, което се дължи както на вътрешните, така и на международните превози. При извършената работа е отчетен ръст от 599.4 хил. пкм спрямо третото тримесечие на предходната година, поради по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от морския транспорт. 

През периода юли – септември 2016 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 49 118.0 хил. пътници, или с 11.0% по-малко спрямо третото тримесечие на предходната година. Намаление се наблюдава при всички видове електротранспорт, като то е най-малко при превозите от метрото – 3.4%. 

Същевременно при извършената работа, измерена в пътниккилометри, е регистрирано увеличение от 1.1%, в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена. 
Сухопътният товарен транспорт включва превоза на товари с превозни средства на железопътния и автомобилния транспорт с българска регистрация, както и преноса на продукти по тръбопроводната мрежа в страната. Сухопътният пътнически транспорт включва превоза на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация. Водният транспорт включва превоза на пътници и товари и извършената работа с морски и речни плавателни съдове с българска регистрация. Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София. Превозени товари (тонове) – измерва общото количество превозени товари срещу заплащане между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване). 

Извършена работа при товарните превози (тонкилометри) – съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър. 

Превозени пътници (брой) – включва общо превозените пътници със съответния вид транспорт с платени билети между два пункта (място на качване и място на слизане). Извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) – съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър. 

От април 2013 г. броят на превозените пътници при градските превози за област София (столица) се отчита съгласно нова методика, прилагана от „Център за градска мобилност” АД – София, съгласно която разпределението на превозените пътници от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метрото се извършва на базата на анкетно проучване на градските пътувания. За осигуряване на съпоставимост тримесечните данни от 2012 г. са преизчислени съгласно новата методика.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст