Търгови-Торготерм+Свилоза+СлБряг

 

Бойко Недялков изкупува "Торготерм"

Банкеръ, 10.5.2018 Дружеството не е разпределяло дивиденти през последните три години.

Ниските цени на "БФБ-София" изостриха апетитите на мажоритарните собственици. Някои от тях се възползваха от ситуацията и изкупуват акциите на малките акционери. През август миналата година Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop oтпиca "Meтpoн" AД, което е c ocнoвнa дeйнocт изработването на ĸyxнeнcĸи мeбeли, от регистъра на публичните дружества. Peшeниeтo зa това бe пpeдшecтвaно oт тъpгoвo пpeдлoжeниe, което обяви  изпълнитeлният  диpeĸтop Mapĸap Шиpинян зa изĸyпyвaнe нa aĸциитe нa ocтaнaлитe aĸциoнepи в дpyжecтвoтo.

Сега същата процедура ще бъде приложена и при "Торготерм" АД – Кюстендил – единственият български комплексен производител и доставчик на уреди и обзавеждане за професионални кухни. Софийската фирма "Металкомплектинженеринг" АД, която е мажоритарен акционер, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор чрез своя представител Бойко Недялков, е подготвила търгово предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на цена от 6 лв. за един брой. То е регистрирано в Комисията за финансов надзор, но регулаторът все още не е изказал мнение по представените документи.

Обект на търговото предложение са 68 464 акции с право на глас, представляващи 2.28% от капитала и от гласовете в общото събрание на "Торготерм" АД. За да се придобият всички, ще са необходими 410 784 лева. Останалите членове на съвета на директорите не притежават акции от капитала на фирмата, която управляват.

Мажоритарният акционер контролира 2 931 536 акции, или 97.72% от книжата с право на глас. Освен него "Агро АТ" ЕООД, с управител Бойко Недялков, притежава 0.667% от "Торготерм" АД. Другите акционери са: договорният фонд "Профит" (0.142%), ЗД "Съгласие" АД (0.003%), а 745 индивидуални инвеститори са собственици на 1.47% от книжата с право на глас.

Плановете на търговия предложител са след приключване на процедурата и публикуване на резултатите от нея да поиска отписване на мебелната фирма от регистъра с публични дружества, който води Комисията за финансов надзор. А това означава, че ще спре и търговията с тези книжа на "БФБ-София".  "Торготерм" стана публично дружество през  декември 2007 г. чрез вторично предлагане на акциите си на фондовата борса. Търговият предложител няма да преобразува или прекратява дружеството, не се предвижда и промяна в основния му предмет на дейност в следващите пет години. Основната стратегия на предприятието ще бъде запазване на съществуващите пазари и излизане на нови, търсене и на други технически и продуктови възможности.

"Металкомплектинженеринг" АД не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти от "Торготерм" АД през следващите три години. Виждането на търговия предложител е при бъдещ положителен финансов резултат на дружеството печалбата да бъде реинвестирана в основната му дейност.

Стратегическите планове и намерения на мажоритарния собственик относно "Торготерм" АД предвиждат развитие на продуктовата структура в двете основни направления: производството на професионално кухненско оборудване и производството на други изделия от метал, както и разширяване на пазарите на тези продукти. При възможност ще се осъществи технологично дооборудване, в това число  и с нови машини и разширяване на възможностите за производство на нов клас изделия. Планира се развитие на ключовото партньорство с утвърдените клиенти на фирмата за увеличаване дела на износа основно в страните от Европейския съюз.

От 2006 г. "Торготерм" е дъщерно дружество на "Металкомплектинженеринг" АД, което се занимава с търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки. Капиталът му е разпределен между Цветана Чуклева-Недялкова с дял от 6%, Бойко Недялков контролира 70% (и е представляващ компанията), а Матей Матев е собственик на 24% от книжата. Тримата управляват и "Торготерм" АД. Бойко Недялков е член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

……………….

производителят на професионално кухненско оборудване "Торготерм" АД-Кюстендил (TTV Акции).

Кюстендилската фирма "Торготерм" също разчита на стабилни партньори от Европа, на които изпраща 89.69% от продукцията си. През изминалите дотук месеци с 16.11% е намалял обемът на производството на кухненско оборудване. Влияние върху приходите продължава да оказва засилената конкуренция на малките предприятия, които произвеждат аналогични продукти, макар по качество и асортимент техните изделия да не са равностойни на произвежданите от "Торготерм". Намалява и поръчаното оборудване за обзавеждане на кухни.

Основният фактор, който подкрепя приходите от продажби на изделия от метал, са поръчките на основните търговски партньори на фирмата -поделенията на "Шнайдер Електрик"- "Сарел", въвФранция и "Химел" вИспания. Те се запазват на нивото от миналата година. Още няколко фирми от Франция партнират добре с предприятието. До края на 2012-а фирмата ще предложи и нови продукти. Общо взето, 88.51% от износа на компанията е от такива изделия. Но за да се увеличат приходите, трябва да продължат разширяването на съществуващите контакти и търсенето на нови с фирми от Европа за коопериране и дистрибуция на кухненско оборудване. За деветте месеца продукцията на "Торготерм" заема 11.49% от износа. Положително е въздействието на промишленото коопериране с френската фирма "Линк Инокс".

За деветмесечния период на вътрешния пазар са продадени 10.31% от целия обем продукция, като на на кухненското оборудване се падат10.16на сто.За да увеличи приходите от основните си контрагенти, дружеството се е насочило към изграждането на собствена дистрибуторска мрежа за продажба на кухненско оборудване в големите градове и курорти.

 

 

КФН заличи ЗБ Таг Инс от регистъра за застрахователните брокери

На заседанието си на 23.04.2018 г. КФН:

2. Изпраща писмо до Управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите относно заявление за организиране и управление на договорен фонд „Компас Фъндс Селект – 21”.
 
3. Издава одобрение на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации”.
 
4. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 6 лева.

……….

30-04-2018Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.

……………

27-04-2018Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
На основание чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 10 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията акции, издадена от Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG), ISIN BG1100036026, считано от 10:59 ч. на 27.04.2018 г. за срок от три работни дни.

………..

КФН не наложи забрана върху търговото на „Дитсманн Енергоремонт"

Инвестор, Цената на една акция е 4,15 лева.

Комисията за финансов надзор (КФН) не наложи окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 4,15 лева. Това става ясно от публикуваните решения от провелото се на 25 април заседание на регулатора.

…………..

 

 

 

Исторически първи дивидент в историята на "Свилоза"?

Инвестор, Ръководството предлага 1 млн. лв. да потекат към акционерите

Исторически първи дивидент от 1 млн. лв. предлага ръководството на "Свилоза" АД. Акционерите ще го гласуват на 20 юни 2018 г. от 11 ч. в централата на дружеството в гр. Свищов, обяви компанията чрез БФБ – София.

Въпросният дивидент ще е от неразпределените печалби за минали години и възлиза на 0,0315 лв. на акция.

Неконсолидираният резултат за 2017 г. беше загуба от 6,03 млн. лв. сред обезценки за 5,37 млн. лв., основно обезценка на вземане. Става дума за мегаконцерт на световни музикални звезди, който "Свилоза" АД е финансирало, но е станало жертва на измама. Затова дивидентът се разпределя от печалбите от минали години, които са за 19,8 млн. лв.

Свилоза АД

Последна цена: 4.5 лв.

3MZ/SVIL

Актуално към 13:22/02.05.2018 г.

Консолидираната печалба на "Свилоза" АД за 2017 г. е 13,9 млн. лв. или увеличение със 192%. Компанията печели от рязко повишените цени на целулозата на световните пазари поради силно търсене от Китай, както и от глобалното търсене на опаковки (резултат от електронната търговия).

На общото събрание на акционерите ще бъдат гласувани и рутинните точки като одобрение на отчети, приемане на доклади, избор на одитор и други.

Предвижда се Красимир Дачев да бъде преизбран за член на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат.

Основните акционери са "А.Р.У.С. Холдинг" АД с дял от 80,67% и "KBD" SA с дял от 12,6%.

Акциите на Свилоза АД поскъпват с 45,16% в последните 12 месеца до 4,5 лв. за акция и 143 млн. лв. пазарна капитализация.

………….

„Свилоза“ АД увеличава индивидуалната си загуба с 64% през първото тримесечие

Приходите от продажби записват лек ръст на годишна база

 

Свищовското предприятие „Свилоза“ АД отчита загуба на индивидуална база преди облагане с данъци в размер на 318 хил. лв.,която нараства с 64% спрямо отчетената към края на март 2017 г, загуба в размер на 194 хил. лв., показва индивидуалният отчт на дружеството, разпространен чрез БФБ – София.

Към 31 март „Свилоза“ отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 296 хил. лв., което представлява повишение от 1,02 % в сравнение с година по-рано. За този период предприятието не отчита индивидуални нетни приходи от продажба на продукция. 

Още по темата

Нетната консолидирана печалба на Свилоза нараства три пъти през 2017 г.

В същото време приходите от продажба на услуги възлизат на на 293 хил.лв., което представлява нарастване от 0,34 % на годишна база.

В края на декември „Свилоза" отново спря работа заради липса на суровина, заради негативното развитие на пазара на дървесина в България от началото на 2017 г. Липсата на достатъчни количества дървесина доведе до драстичен скок на цените през третото и четвъртото тримесечие на годината.

Наред с проблемите с липста на суровина, дружеството отчете ръст на продажните цени на целулозата за четвъртото тримесечие на 2017 спрямо същия период на 2016 г. – по- високи с 34,73%. Постигнатите продажни цени за 12-месечието на 2017 г. са по-високи с 18,21% спрямо същия период на 2016 г., посочва дружеството в доклада за дейността си.

Прогнозата при продажните цени е, че през първото тримесечие на 2018 цените ще нараснат още малко или ще се задържат на достигнатите ценови нива. Очаква се през второто тримесечие цените да търпят леки корекции в посока надолу до постигане на балансиран световен пазар. От Свилоза не очакват драстични ценови колебания, както в посока увеличение, така и в посока намаление, става ясно още от отчета.

От началото на годината акциите на "Свилоза" поскъпват с 8,46%при пазарна капитализация от 138,452 млн. лв.

……………

 

Размерът на амортизациите продължава да тежи върху загубата на „Слънчев бряг"

Инвестор, Нетните активи на дружеството продължават неблагоприятната тенденция на намаление

През първото тримесечие на 2018 г. реализираните приходи от дейността на „Слънчев бряг“ са в общ размер 627 хил. лв., като нарастват със 136,6% на годишна база, показва отчетът на дружеството за първото тримесечие, разпространен чрез БФБ – София. 

Приходите от предоставени услуги през първите три месеца на годината са с общ размер 106 хил. лв. и са се увеличили с 12 хил лв. спрямо година по-рано.

И през 2018 г. основната дейност на „Слънчев бряг“ е поддържането на общата инфраструктура на територията на к.к. Слънчев бряг. Тази дейност се състои в поддържане на алеи и пътища, ВиК и канализационни услуги, озеленяване, охрана, обща реклама и т.н.

От януари до март дружеството отчита приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 10 хил. лв. (спрямо 12 хил. лв. през същия период година по-рано), която е произведена от изградената фотоволтаична централа в комплекса.

Извършените разходи през първото тримесечие са за 634 хил. лв. и са се увеличили нетно с 88 хил. лв. за година (16%) В основната си част разходите за материали и външни услуги са свързани с поддръжката на комплекса.

При анализа на нетните активи на дружеството към 31 март се установява продължаването на неблагоприятната тенденция за тяхното намаление, което е в резултат от реализираната загуба за периода в размер на 16 хил. лв. спрямо загубата от 293 хил. лв. през 2017 г.

Една от основните причини за реализираната загуба в дружеството през първото тримесечие на 2018 г., както и в предходните тримесечия, е големият размер на разходите за амортизация – 244 хил. лв. Въпреки постоянния стремеж на дружеството за снижаване на размера на останалите разходи, разходите за амортизации са почти константна величина, поради високата стойност на дълготрайните активи на дружеството.

Акциите на „Слънчев бряг“ поевтиняват с 8,76% от началото на годината при пазарна капитализация от 7,949 млн. лв. 

…………..

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст