ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предвижда се нова междусистемна газова връзка със Северна Македония

природен газ

Развитието на пазара на природен газ в региона на Балканите е свързано с очакванията за ръст на потреблението в съседните на България държави. Това се дължи в голяма степен на възможностите за доставки на природен газ по нови трасета и от нови източници.

Става въпрос за Южния газов коридор, „Турски поток”, Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД в участъка от българо-турската до българо-сръбската граница, терминалите за ВПГ, както и потенциала на местния добив.
Всички перспективи са в синхрон с плановете за изграждане на нови интерконекторни връзки между газопреносните системи на България и съседните страни, както и с реализацията на Газов хъб „Балкан“, отбелязват от "Булгартрансгаз" ЕАД* в десетгодишния план на компанията за периода 2021-2030 година. На този фон изключително важни са разширението и модернизацията на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” у нас и разширението на капацитета за съхранение.

В актуализирания план на държавната компания са предвидени и проекти за развитие на инфраструктурата на дружеството, които са в ранен етап на развитие.

Такъв проектът за Междусистемна връзка България – Северна Македония. Той е в идейна фаза и предвижда изграждането на нова газова връзка между двете страни. С развитието на междусистемната свързаност  ще се постигне повишаване на енергийната сигурност и ще допринесе за интегриране на енергийните пазари, отбелязват от "Булгартрансгаз". В тази връзка са подписани:
– Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на природния газ между българското Министерство на енергетиката и Министерството на икономиката на Република Северна Македония, и
– Споразумение между „Булгартрансгаз” ЕАД и Акционерно дружество за извършване на енергийни дейности „Македонски Енергийни Ресурси” за провеждане на предпроектно проучване относно изграждането на нова газова междусистемна връзка между двете страни.
Един от вариантите, които ще бъдат разгледани, е за

изграждане на връзката по трасето Петрич-Струмица.
В момента единствената междусистемна газова връзка на тази страна е с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” с проектен капацитет 0.8 млрд. м³/годишно. Точка на междусистемно свързване (IP) Кюстендил/Жидилово се намира на българо-македонската граница в района на с. Гюешево, община Кюстендил.

Потреблението на природен газ в съседната страна бележи плавен ръст в сравнение с предходни години и в края на 2019 г. достига до 296 млн. м³/ г., като очакванията са за постепенно повишаване на търсенето.
Газопреносната инфраструктура с високо налягане захранва основно района на град Скопие. Пазарът на природен газ е в процес на развитие. Към момента суровината се използва предимно в промишлеността и от местните топлофикационни дружества. Поради липсата на газопреносна инфраструктура, потребителите в югоизточната част на страната се захранват с компресиран природен
газ, който се внася от България.
Министерството на икономиката на Северна Македония прогнозира, че потреблението на природен газ ще нарасне значително през следващите години след изграждането и въвеждането в експлоатация на нови ко-генериращи мощности за производство на топло и електроенергия (СНР). Предвижда се и увеличение на потреблението на газ от домакинствата. Прогнозите сочат, че търсенето на природен газ в бъдеще би могло да достигне до около 1 млрд. м³/годишно.
Дейността по пренос на газ се извършва от компанията „ГА-МА” АД, която е акционерно дружество с двама акционери, притежаващи равно дялово участие (50%) – македонската държава и македонската компания „Макпетрол” АД.
„ГА-МА” АД има сключен дългосрочен договор с ООО „Газпром експорт”

с възможност за доставка до 800 млн. м³/г. природен газ до 2030 година.

В рамките на инициативата CESEC в идейна фаза са предложени проекти за интерконектори, свързващи газопреносната система на Северна Македония с тези на България и Гърция.
В бъдеще страната ще има достъп до втечнен природен газ от терминалите в Гърция, чрез съществуващата българска газопреносна система и планираните за изграждане нови интерконектори.

 

*Държавната компания е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката КЕВР одобрява този документ, като наблюдава и контролира изпълнението му. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст