Ликвидация и за И Ар Джи Капитал – 1

Migration Image

Предложение за прекратяване на дейността на И Ар Джи Капитал – 1 АДСИЦ – София и обявяването му в ликвидация ще обсъдят акционерите на насроченото за 16 февруари редовно общо събрание. Ще бъде определен срок за приключването й и ще бъде избор ликвидатор на дружеството, както и възнаграждението му.

В дневния ред е и точката за заплащане на годишно възнаграждение на Сердика Кепитъл Адвайзърс, определено от договора за извършване на консултантски дейности, сключен между И Ар Джи Капитал – 1 и Сердика Кепитъл Адвайзърс през 2004 година.

Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2011 г. и начина за разпределение на печалбата, която е в размер на 10 977 990.11 лева. Проектът за решение предвижда сумата от 10.977 млн. лв. се разпредели като дивидент, като брутният размер на една акция е 3.659 лева.

Общото събрание ще разгледа и предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година, а заедно с това ще се гласуват и промени в органите на управление на дружеството.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 2 март на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 2 февруари. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 31 януари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст