ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК отмени решение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за откриване на обществена поръчка

кзк

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на членовете на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за откриване на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали на територията на Региони Кюстендил, Плевен, София Запад-група ІІ“.

КЗК приема, че незаконосъобразно е избран видът процедура на „договаряне без обявление”, тъй като не са налице правните и фактически предпоставки за чл.103, ал.2, т.3 от ЗОП. Възложителите във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, могат да откриват процедура на „договаряне без обявление”, когато „е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление“. За приложението на тази хипотеза е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия:

1. Да е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия;

2. Да са налице изключителни обстоятелства по смисъла на §1, т.8 от ДР към ЗОП;

3. Причинно-следствена връзка между горните две;

4. Последиците от настъпването на тези обстоятелства да не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне без обявление.

В настоящия случай „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предприело мерки за стартиране на нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет още през април 2015 г., при действащ договор с досегашния изпълнител до 31.01.2016 г. От съществено значение за преценката на основателността на жалбата обаче е фактът, че срокът на договора за изпълнение е предвидено да бъде 1 година с възможност за удължаване с още 6 месеца. Видно от сайта на възложителя, срокът по откритата с предходното решение процедура е 24 месеца, с възможност за едностранното му продължаване от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за срок до 6 месеца при ежемесечно възлагане. Горното обстоятелство само по себе си води до незаконосъобразност на обжалвания акт, доколкото прилагането на законовата хипотеза на чл.103, ал.2, т.3 от ЗОП и съответно действието на договора не е изрично ограничено до момента на избор на изпълнител в рамките на определена състезателна процедура. В този смисъл не е обоснована невъзможността да се осигури законосъобразно провеждане на процедура по избор на изпълнител, в която да вземат участие широк кръг субекти, при условията на прозрачност и лоялна конкуренция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст