ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕК предприе четири процедури срещу България

ек еврокомисия европейска комисия

ЕК предприе следващи стъпки срещу България по четири процедури за нарушение на европейските закони.

Комисията призова днес България и Кипър да направят необходимото градските отпадъчни води да се събират и обработват по подходящ начин. Тя съобщи, че изпраща мотивирани становища на България, Кипър и Португалия, тъй като не са съобщили за прилагането на новите мерки за автоматичен обмен на данъчни становища.

Европейската комисия съобщи, че изпраща мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландия и Гърция за неуведомяване за пълно прилагане в националното законодателство на правилата на ЕС за морско пространствено планиране.комисия поиска днес от България, Кипър, Чехия, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да приложат директивата за исковете за обезщетение при нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство.

Градските отпадъчни води да се събират и обработват по подходящ начин

Според законодателството на ЕС градовете следва да изградят необходимата инфраструктура, за да събират и обработват отпадъчните води. Необработените отпадъчни води могат да се превърнат в заплаха здравето на хората и замърсяват водоемите, почвата, крайбрежните и подпочвените води. България и Кипър досега не прилагат правилно няколко разпоредби. Това е причината комисията да открие наказателна процедура с изпращането на писмо.

Новите мерки за автоматичен обмен на данъчни становища

Държавите от ЕС трябваше да въведат тези мерки до 31 декември миналата година. Новите правила целят да помогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция. Първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС се очаква през септември. Комисията е определила за посочените три държави срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС. Комисията ще оцени дали законодателството на всички държави в ЕС съответства на всички изисквания на новите правила.

Неуведомяване за пълно прилагане в националното законодателство на правилата на ЕС за морско пространствено планиране.

Държавите от ЕС трябваше да приложат директивата до 18 септември миналата година. Конкуренцията за морското пространство – за съоръжения за възобновяема енергия, риболов и водни култури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути – очертава необходимостта от управление на водите в Европа по съгласуван начин. По силата на директивата човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин. В директивата се установяват общ подход за държавите от ЕС и минимални изисквания за планирането на морските райони. В срок от два месеца посочените трябва да изпълнят своите задължения. След този срок ЕК може да реши да предяви пред Съда на ЕС.

Директивата за исковете за обезщетение при нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство.

С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на правилата на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Директивата дава на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, както и повече време, за да представят своите искания. Държавите от ЕС бяха задължени да приложат директивата в националното си законодателство до 27 декември миналата година. Комисията днес изпраща мотивирани становища до държавите, които не са я уведомили за предприетите мерки. В срок от два месеца тези държави трябва да съобщят на ЕК предприетите мерки. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да предяви искове пред Съда на ЕС,

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст