ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Остава висок интересът към жилищни и потребителски кредити

Нетните вътрешни активи са 82.83 млрд. лв. в края на февруари, посочват от БНБ. Те се увеличават с 4.4 процента спрямо същия месец на миналата година (4.7% беше годишното повишение през януари 2023 година).

В края на втория месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 83.14 млрд. лв. и нараства на годишна база с 4.4 процента (5% беше годишното увеличение през януари 2023-а). През февруари вземанията от неправителствения сектор* (по инструменти включват кредити, репо-сделки, дългови ценни книжа и акции и други капиталови инструменти) се увеличават с 12.1 на сто, като достигат 83.65 млрд. лв. (12.7% беше повишението спрямо януари 2022 година).
В края на февруари

кредитите за неправителствения сектор са 81.24 млрд. лв.

(46% от БВП) при 80.67 млрд. лв. към януари тази година (45.6% от БВП). Те се увеличават на годишна база, но само с 12.4 на сто. През януари годишното повишение беше с 13 на сто. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 140.5 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 140.5 млн. лв. (в т. ч. 1.7 млн. лв. през февруари 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.
Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 8.7 процента

на годишна база през февруари, но темпът намалява. В края на месеца тези заеми достигат до 41.49 млрд. лв. (23.5% от БВП).

През януари  годишното повишение за заемите на нефинансовите предприятия беше с 9.9 процента.

Кредитите за домакинствата и НТООД са 33.65 млрд. лв.

(19% от БВП) в края на февруари. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14.8 процента. Същото годишно увеличение – 14.8 на сто, беше отчетено и през януари.

В края на февруари жилищните кредити са 16.82 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.1 процента. Расте търсенето на тази заеми. Годишното увеличение през
януари беше 17.9 процента.

Потребителските кредити възлизат на 15.21 млрд. лв. и се увеличават с 12.3 на сто спрямо февруари преди година. Търсенето обаче намалява. Годишното повишение през януари беше 12.5 процента.

На годишна база другите кредити нарастват със 7.7 процента до 401.7 млн. лева, като темпото се забавя. Годишното повишение през януари беше  8.9 на сто.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11.9 процента на годишна база през февруари и края на месеца са 432.8 млн. лева. Те са намалили търсенето. Годишното повишение през януари е било с 12.1 на сто.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6.09 млрд. лв.

(3.4% от БВП) в края на февруари. В сравнение с февруари миналата година тези суми  се увеличават с 27.5 процента, като се увеличават. Годишното повишение през януари
беше с 27 процента.                                                                                                    

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст