БФБ заделя цялата печалба за дивидент и увеличава капитала

БФБ Българска фондова борса сделки оборот дивидент

Сума в размер на 1 948 526.56 лева, представляваща 100% от нетната печалба на “Българска фондова борса” АД за 2023 година, да се разпредели за изплащане на дивидент. Това предлагат менидджърите на борсовия оператор в поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите. Това означава, че всеки притежател на такива книжа ще получи по 0.296 лева на всяка своя акция. 

Преди това общото събрание трбява да приеме докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за миналата година. Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда на директорите от отговорност за дейността им през миналата година. 

Акционерите ще обсъдят и промени в устава на дружеството.

Общото събрание ще вземе решение за

увеличаване на капитала на “Българска фондова борса” АД със собствени средства

на дружеството. Това ще стане чрез издаване на 6 582 860 броя нови акции. Те ще се разпределят между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1. Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат инвеститорите, които са придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Предвижда се и актуализиране на бизнес програмата на “Българска фондова борса” АД за периода от 2023 до 2027 година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на “Българска фондова борса”, в резултат на които купувачът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 31 май. В момента книжата на БФБ се търгуват по 14.80 лева за един брой. Това оценява компанията на над 97 млн. лева пазарна капитализация. 

Министерството на финансите е най-големият акционер с 3 295 000 броя акции или 50.05% от капитала.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст