УС на БНБ препоръча на банките да затегнат “жилищните” си политики

БНБ

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка разгледа оперативния анализ, озаглавен „Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система“.

Аналитичният материал посочва, че в резултат на надзорната политика на Централната банка за системното изграждане и съхраняване на буфери, в банковата система е създадена устойчивост по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите.

Същевременно, налице е изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. В тази връзка УС на БНБ разпореди на банките и клоновете, извършващи дейност в страната, прилагането на следния минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти:

  • Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;
  • Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  • Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  • Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  • Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  • Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

С решението се утвърждават определенията и начина на изчисляване и се въвежда тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа.

С така създадения механизъм за наблюдение и отчетност се цели да се формализира процесът на оценката на рисковете при кредитиране, обезпечено с жилищни недвижими имоти. БНБ ще предприема последващи надзорни действия въз основа на резултатите от тази оценка.

Пълният текст на материала може да бъде намерен тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст