“Българска фондова борса” увеличава капитала си с 6 582 860 лева

БФББългарска фондова борса

„Българска фондова борса“ АД увеличава капитала със собствени средства на дружеството. Това беше гласувано от акционерите на борсовия оператор. В момента капиталът на компанията е в размер 6 582 860 лв., разпределен в същия брой акции с номинал от по 1 лев. Капиталът ще бъде увеличен с 6 582 860 лева до 13 165 720 лева.

Новите акции ще бъдат разпределени единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция).
Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, което се проведе на 18 юни.

Общото събрание прие и промяна в чл. 6, ал. 1 от Устава на „Българска фондова борса“ АД относно увеличението на капитала. След гласуването той гласи: „Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.“

Нетната печалба на БФБ за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева. Общото събрание е гласувало сума от 1 948 526.56 лв., представляваща

100% от положителния финансов резултат, да се разпредели за изплащане на дивидент,

или по 0.296 лева на всяка акция.

Правото да получат дивидент и да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 2 юли. Сделки с акции на дружеството на „Българска фондова борса“, които дават право на дивидент и да участва в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, могат да се сключват до 28 юни.

Министерството на финансите е най-големият акционер с дял от 3 295 000 акции или 50.05%

от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки притежават 789 297 акции (11.99%), други юридически лица – 1 460 025 акции (22.18%), а индивидуални инвеститори – 1 038 538 акции (15.78%).

В това число

чуждестранни акционери държат 422 405 акции или 6.42% от книжата с право на глас.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса“, като в момента сделки се сключват на цената от 15.20 лева за един брой. Котировките им почти се удвоиха за последните дванадесет месеца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст