Общият доход на домакинствата се е повишил с 6.2% през 2020 г.

пари

Правителството прие Отчет за 2020 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година). Като положителни тенденции в документа могат да бъдат отбелязани подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, увеличаването на механичния прираст на населението, намаляването на детската смъртност и броя на разводите.

През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011-2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти. Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2020 г. спрямо 2019 г. при повечето от основните хранителни продукти.

Коефициентът на детска смъртност продължава да намалява и през 2020 г. се е понижил до 5.1%о. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%о, а през 2019 г. – 5.6%о. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2020 г. е плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%. Това е най-ниската стойност на намаление през последните години, което се дължи основно на положителния механичен прираст.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст