ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Булгаргаз“ очаква с 8,5% по-ниска цена на природния газ през февруари

Природен газ

Очакванията на „Булгаргаз“ са окончателната цена на природния газ през февруари да бъде с около 8,5% по-ниска от януари. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Деница Златева.

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11 януари заявление на “Булгаргаз” за утвърждаване на цена за месец февруари, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ през следващия месец да бъде 73.00 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази прогнозна цена е с около шест на сто по-ниска от утвърдената цена за м. януари. Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 година за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 42,03% от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. февруари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за февруари – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание изпълнителният директор на “Булгаргаз“ Деница Златева информира, че към днешна дата дружеството очаква окончателно предложената регулирана цена на природния газ за февруари да бъде с около 8,5% по-ниска от утвърдената за януари. Тя посочи, че в ценообразуването са включени количества за добив от подземното газово хранилище в Чирен, чиято цена е фиксирана и не се влияе от ценообразуващия индекс TTF “месец напред”. При планирането на добива основен приоритет за дружеството е постигането на благоприятен ценови микс и регулирана цена.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов намаляването на цената на природния газ за февруари създава ценови ползи за всички български потребители – както за преките ползватели на синьо гориво, така и за клиентите на топлинна енергия, предоставяна от топлоцентрали с първично гориво природен газ. Ръководителят на регулатора коментира, че независимо от сегашните геополитически събития цената на природния газ остава стабилна, за което допринасят сравнително меката зима и достатъчните количества в европейските газохранилища със средна запълняемост от 71%. „Видимо е, че свиването на потреблението на газ, в резултат на прилагането на мерки за енергийна ефективност, също има съществена роля за намаляването на цената. Това показва, че енергийната революция е в ход и България е част от нея“, подчерта Иванов. Неговото категорично становище е, че устойчиво ниските цени на енергийните ресурси, в т.ч. и на природния газ, са силен антиинфлационен фактор, който има важно значение за подкрепа на усилията на България да отговори на критериите за членство в еврозоната.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1 февруари „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за месеца. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс към 31 януари тази година включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месеца, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст