ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Хванахме последния влак за киберсигурността в ЕС

киберсигурност

Проект на закон за киберсигурността бе одобрен от Министерския съвет тази седмица и, макар с малко закъснение, ще изпълним ангажиментите си като държава – член на ЕС. Както е известно, такъв документ трябваше да бъде приет в срок до 9 май 2018 г. като част от организацията по изпълнението на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза.

Директивата е първото всеобхватно законодателство в областта на мрежовата и информационна сигурност в ЕС и предоставя хармонизирана правна основа за борба с киберинцидентите в целия ЕС. Тя трябва да реши проблема с недостатъчното равнище на защита срещу инциденти, рискове и заплахи в областта на мрежовата и информационната сигурност в ЕС, което възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар, да способства за преодоляването на нарастващия брой инциденти.

Като се има предвид, че мрежите и информационните системи са взаимосвързани и предвид глобалния характер на интернет много инциденти в тази област надхвърлят националните граници и подкопават функционирането на вътрешния европейски пазар. Ефектите от инцидент в някоя от страните членки, ако не е подходящо ограничен, могат бързо да се разпространят и в други страни. Дори инцидентите, които са от местно естество, могат да имат непредвидени последици – например прекъсване на информационните системи на "Летище София" може да повлияе на въздушния трафик в цяла Европа.

Законопроектът създава изцяло нова правна рамка в тази област, се отбелязва в мотивите на вицепремиера Томислав Дончев, който е вносител на документа. Чрез закона се създават условия за изграждане на ефективна система за превенция и борба с кибератаките и за ограничаване на мащаба, честотата и въздействието на инцидентите в киберпространството. С приемането на закона ще бъде установена цялостна система на координация и взаимодействие между институциите в областта на киберсигурността и правила за докладване на инциденти, които засягат административните органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги на национално равнище и между държавите членки на ЕС.

Законът е крайно необходим, тъй като към този момент няма съществуващ единен принцип на взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата и информационната сигурност, както и цялостна система за взаимодействие на междуинституционално ниво и между държавите членки на ЕС при случаи на инцидент с трансгранично значение и измерение. Съществуващата досега нормативна уредба е ограничена само до косвено отразяване на понятията, тя е разпокъсана, има частично регламентиране за отделни субекти, които не са ясно разграничени и определени. Има отделни опити за регулация в Закона за МВР, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", в Закона за противодействие на тероризма, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс, Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност и т.н.

Проектът на Закон за киберсигурност предвижда създаването на нови органи – Национално единно звено за контакт, Национален координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при инциденти в киберсигурността ЕРИКС, както и Национален ЕРИКС (създаден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление"). Предвижда се също и създаването на Националната стратегия за киберсигурност. Част от мерките е и изграждането на Съвет по киберсигурност като нещатен консултационен орган към Министерския съвет.

 

Глоби до 500 хил. лева

Проектозаконът предвижда глоби и имуществени санкции за неспазването на изискванията му от физически и юридически лица, които варират от 30 до 500 хил. лева. Държавната агенция "Електронно управление" ще санкционира оператори и доставчици на цифрова услуга, които не уведомят или се забавят да уведомят ЕРИКС за всеки инцидент, "който имат значително въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от него съществени услуги, както и когато уведомленията съдържат недостатъчна информация, която не дава възможност на ЕРИКС да определи евентуалното трансгранично въздействие на инцидента". Когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 30 000 до 150 000 лева. При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 150 000 до 300 000 лева.

Предвижда се и отговорност за длъжностно лице, което извърши нарушение – глобата варира от 50 000  до 300 000 лева. Ако се установи повторно нарушение, наказанието скача до 500 000 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст