Любомир Минчев обяви планове за продажба на акции от ТБС Груп

Любомир Минчев - основател

“Предвид потенциала за ускоряване на растежа на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД възнамерявам да подкрепя предложението за отпадане на минималния дивидент, след като то бъде надлежно отправено към общото събрание на акционерите на “ТБС Груп”, обави в свое изявление Любомир Минчев, съосновател и мажоритарен акционер на компанията. “При все това, отчитам и факта, че насочването на генерираните от компанията парични средства към инициативите за разрастване представлява стратегия с различна потенциална възвръщаемост и рисков профил”, посочва още той.

Това изявление идва след като на скорошно дигитално събитие относно предварителните резултати на “ТБС Груп” за 2022 г., изпълнителният директор Иван Житиянов сподели намерението си да предложи отпадане на ангажимента за разпределяне като дивиденти на най-малко 50 проценат от неговата печалба. Според него тези средства биха могли да се използват за нейното реинвестиране в придобивания и други инвестиционни инициативи за развитие и разрастване на “ТБС Груп”. 

“От предходни оповестявания пред обществеността е известна моята принципна готовност за нови предлагания на акции на “ТБС Груп” на пода на “Българска фондова борас”, създаващи възможност за диверсификация на риска и нови инвеститори”, посочва още Любомир Минчев. В тази връзка той обяви и плановете си през идните месеци да предложа на БФБ миноритарен пакет акции, като запази мажоритарното участие в компанията и продължи да подкрепя нейните перспективи за ускорен растеж през следващите години. 

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД е основано през 2019 г. с цел обединяване, формиране и управление на инвестиции в дъщерни дружества, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, заедно с които формира икономическата “Група ТБС”. Основната търговска дейност на компанията включва предоставянето на административно-финансови услуги и услуги по управление и подпомагане на бизнес развитието, маркетинга и продажбите на дъщерните дружества от групата. Само по себе си, дружеството майка не извършва пряка търговска дейност в областта на ИКТ или други области, ориентирана към крайни клиенти извън групата. 

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” има регистриран капитал в размер на 12 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинал от 1 лв. всяка. През 2020-2021 г. бяха осъществени общо три транша на публично предлагане на съществуващи акции на дружеството, вследствие на което трима съществуващи преди предлагането акционери продават на БФБ общо 2 625 000 акции, представляващи 21 на сто от неговия регистриран капитал. Вследствие на обратно изкупуване на акции за целите на програми за стимулиране на служителите, към края на миналат година “ТБС Груп” притежава 6030 собствени акции, представляващи 0.05 проценат от капитала. 

Така в края на декември акционирет, притежаващи над 5 на сот от капитала на фирмата, са Любомир Минчев с дял от 66.97 проценат и Utilico Emerging Markets Trust PLC (Великобритания) с дял от 13.87 на сто. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST