Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение от главния прокурор на Република България, оптимизира щатната численост на Районна прокуратура гр. Гълъбово и Районна прокуратура гр. Самоков във връзка с изтичащи мандати на административни ръководители.

Колегията предлага на Пленума на ВСС на утрешното си заседание, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати  щатната численост на Следствения отдел при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 1 свободна длъжност „следовател“ и да разкрие 1 длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Гълъбово,  както и да съкрати щатната численост на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица с 1 свободна длъжност „прокурор“ и да разкрие 1 длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Самоков,  считано от датата на вземане на решението.

Мандатът на административните ръководители на Районна прокуратура – Гълъбово и Районна прокуратура – Самоков изтичат съответно на 22.03.2017 г. и на 30.03.2017 г., което налага осигуряване на щатна възможност за оставане на длъжност „прокурор“ на административните ръководители след изтичане на мандата им. В тази връзка е необходимо увеличаване щата на прокурорите в двете прокуратури.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изслушване на 4-ма кандидати и дебати продължили 2 часа и 40 минути не избра административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен. Колегията прекрати конкурсната процедурата, на основание чл. 61, ал. 5 от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

На основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура шестима прокурори, както следва: Станислав Христов Стойков, Иван Костадинов Кадев, Ахмед Хюсменов Кокоев, Анелия Христова Неделчева, Ирена Димитрова Ганчева и Бойка Асенова Димитрова – Велчева. За седмият по реда на класирането Томи Любомиров Наков – липсват изискуемите предпоставки за назначаване в СГП, поради изчерпване на освободените длъжности.

Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в СРП, на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализирана прокуратура и Любомир Цанков Русев – прокурор в СРП за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ  на длъжността „прокурор“ в СГП.

Прокурорската колегия на ВСС поощри Светла Кирилова Гергинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак-първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Гергинова има над 40 години юридически стаж, от които 25 години на върховно ниво в Прокуратурата на Република България. Заемала е последователно длъжностите следовател, заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, прокурор в Главна прокуратура и прокурор при Върховна касационна прокуратура от 01.01.1999 г. и към момента.

В предложението от главния прокурор на Република България за  поощряване на Светла Гергинова е посочено, че в работата си като прокурор тя е показала отлична правна подготовка, висока професионална квалификация и е дала своя личен принос за издигане авторитета на съдебната власт. 

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-години Прокурорската колегия освободи прокурор Гергинова от заеманата длъжност, считано от 17.03.2017 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 29 г., ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на член на ВСС от квотата на следователите, кандидатът – Евгени Диков Диков.

Кандидатурата на Евгени Диков – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването бе предложена от следователи от Националната следствена служба и окръжни следствени отдели при окръжни прокуратури в страната. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст