Застрахователи остават на поправителен

преглед

Срокът на квестурата, наложена от Комисията за финансов надзор на застрахователно дружество "Надежда" и на Синдикалната взаимозастрахователна кооперация, e удължен.

За "Надежда" новият срок е 31 август, а квестурата в "СиВЗК" трябва да приключи до 30 септември. Първоначално (на 16 юни) регулаторът вкара в двете застрахователни структури квестори за срок от един месец. Оказва се обаче, че той е твърде кратък, за да се изясни състоянието на двете застрахователни компании.

Според междинния отчет за СиВЗК квесторът не можел да изпълни задачите си към датата на изтичане на квестурата, тъй като дни преди крайния срок в синдикалната кооперация не бил назначен одитор. До тази ситуация се стигнало, тъй като дружеството "Бул одит" ООД отказало да поеме проверката на застрахователната компания, а другият поканен одитор – "Грант Торнтон" ООД, не изпратил оферта почти до края на стария мандат на квестора, който е изтекъл на 16 юли.

"За "Надежда" също е представен предварителен доклад, в който не се посочват специфични резултати от извършения преглед поради ограниченото време и поради липсата на поисканите документи", обясниха от КФН. В дружеството трябвало да бъде назначен нов актюер, тъй като наетият от "Надежда" Ангел Терзиев напуснал. Квесторът трябвало да назначи и одитор, който да бъде запознат със счетоводното отчитане, с документите, с информацията и системите на застрахователя, като например Mazars SA. Междувременно френският одитор е учредил своя структура и в България – но тя все още била в процес на регистрация. Окончателно ангажирано със задачата се оказало гръцкото поделение на Mazars, а подизпълнител ще бъде българската му дъщерна компания. Всички тези преговори обаче довели до забавяне и одиторът влязъл в "Надежда" чак на 7 юли. 

Напомняме, че комисията повери управлението на двете компании на квестора Розалина Градинарова-Стоянова. На квестора бе поставена задача да установи какво е финансовото състояние на предприятията, да отстрани нарушенията и да управлява предприятията в интерес на застрахованите. Стоянова ще трябва да внесе в КФН окончателен отчет за проверките, както и финансов отчет към датата на приключване на дейността си.

От своя страна в зависимост от отчетите, представени от квестора, КФН ще трябва да прецени какви последващи мерки трябва да се приложат.

Вариантите са два: или да бъдат предприети оздравителни действия, или лицензът на компанията да бъде отнет и тя да бъде обявена в несъстоятелност.

При първия вариант застрахователните дружества могат да увеличат капитала си или да осребрят свои активи с цел да ги превърнат в по-високоликвидни средства – например да продадат  имоти. Целта е по този начин разходите за щетимост на съответното застрахователно дружество да бъдат намалени, а плтежоспособността му да се увеличи. Тези мерки обаче са приложими само ако предприятието има достатъчно активи (и те да бъдат реализирани) и ако са заделени достатъчно застрахователни резерви.

Стигне ли се обаче до втория вариант – обявяване в несъстоятелност, Обезпечителният фонд ще трябва да гарантира всички вземания на клиентите на фалиралата компания (или компании), произтичащи от договори за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, за задължителна застраховка "Злополука", както и по застраховки "Живот". За тях обаче покритието е до 196 хил. лева.

До вкарване на квестори в двете застрахователни дружества се стигна след лошото им представяне при прегледите на балансите им и представените впоследствие незадоволителни планове за преструктуриране.

При прегледа на балансите чуждестранните независими одитори от Mazars установяват, че на застрахователна компания "Надежда" не й достигат близо 6.43 млн. лв. собствени средства. При синдикалната кооперация ситуацията била още по-критична. Оценителите от полската Milliman Sp. Z. O. O. установили, че собствените средства на СиВЗК са на минус 2.74 млн. лева.

След тези констатации КФН наложи на застрахователните компании принудителни административни мерки и ги задължи да представят планове за възстановяване на собствените средства в такъв размер, че да покрият изискванията на Платежоспособност II.

Председателят на съвета на директорите на "Надежда" Виктор Серов обясни пред "БАНКЕРЪ'', че не е съгласен с досега вземаните решения на КФН. До момента застрахователното дружество е завело осем дела, обжалван е и удълженият срок на квестурата в "Надежда".   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст