ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търговците на строителна техника очакват ръст от 5-10% на продажбите

Пари

Българския пазар не е сред големите бенефициенти на европрограми за дотиране на покупката на строителни машини. Секторът е движен основно от стремежа на строителните, мините и добивните компании да обновяват техническите си паркове, за да могат да отговорят на все по-нарастващите предизвикателства както за качество и максимална производителност, така и за екологичност и енергийна ефективност при работа, особено в градска среда. Това показа първото издание на АТЕСТ ЕКСПО в София, организирано от Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ). Нейните членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния и горския сектори и за минната и добивната индустрия в страната.

На изложението бяха представени най-новите модели от водещите световни производители. А резултатът е, че бяха продадени почти всички налични машини, а сключените сделки са за повече от 15 милиона лева, което е рекорд за българския пазар. „Независимо от сложната икономическа и политическа обстановка в следствие на Ковид пандемията, а през последните седмици и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване на доставките при много производители, членовете на АТЕСТ успяха да доставят на време достатъчен брой машини, които показаха на изложението, от най-нови модели и модификации“, отбеляза председателят на асоциацията Борислав Тодоров.

Добрите резултати потвърждават оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника в България. Според членовете на асоциацията през тази година

ще бъде отчетен ръст от 5-10% на продажбите на машини

за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия. Тези прогнози са базирани на няколко фактора. Първият е очакването да продължи ръстът на общото и инфраструктурното строителство. В областта на сградното строителство този оптимизъм е базиран на новоиздадените разрешителни за строеж и на ръстът от 2,9% на годишна база, отчетен през месец януари от НСИ. По отношение на инфраструктурното строителство се очаква реализация на редица инфраструктурни проекти, анонсирани от правителството.

Очаква се ръст и на продажбите на горска и минна техника и инвентар. Все повече български компании модернизират техниката, с която оперират. Очаква се този процес да продължи, движен от европейските програми, благоприятната конюнктура в сектора, покачването на цените.

Въпреки оптимистичните прогнози, членовете на АТЕСТ очертават три предизвикателства, които не само представляват риск за очаквания ръста на сектора, но биха могли да доведат и до спад. Това са: нарушените линии на доставка, високата инфлация и ръстът на цените на горива, смазочни материали и електроенергията и липсата на подготвени оператори на строителна, минна и пътно поддържаща техника. Тези биха били преодолени чрез добро партньорство между бизнеса и държавата.

Според търговците на едра строителна техника у нас, затрудненията при линиите на доставка, както на нови машини, така и на електронни компоненти и на резервни части и консумативи за тях, водят до

удължаване на сроковете за доставка дори и за средата на 2023 година.

Това резултира в необходимост от предоговаряне на срокове и условия, което поставя пред затруднение не само търговците, но и клиентите, които са заложили в плановете си получаване и експлоатация на нови машини. От тук произтича и риск за създаване на недоверие между клиент и доставчик, което може да доведе до разрушаване на дългогодишно градени партньорства. Забавените доставки водят и до неизбежна необходимост от промяна на правната рамка на сключване на сделки, която следва да предвижда възможности за индексация на цени и промяна на срокове, без това да води до непосилни неустойки.

За преодоляването на този проблем и компенсиране на забавянето на доставки, АТЕСТ апелира за подобряване на работата на институциите и ускоряване на регистрацията на строителни и индустриални машини. Това може да стане чрез дигитализация на голяма част от етапите и намаляване или напълно премахване на дублиращи се идентични дейности. Работата на институциите би била съществено подобрена и ако се прецизира съдържателната част на публикуваната статистическа информация за регистрираните строителни машини в България.

Риск пред сектора са и високата инфлация

и ръстът на цените на електроенергията, горивата и смазочните материали. Те имат както пряк ефект, така и косвен, тъй като влияят върху поведението на клиентите и плановете им за покупка на дълготрайни материални активи. Ето защо членовете на АТЕСТ апелират правителството да приеме спешно пакет от антинфлационни мерки и предложения от КСБ механизъм в Закона за обществените поръчки за индексация на вече сключени договори. В случай, че не бъде въведена възможност за индексация на договорите, под риск би било поставено изпълнението на плановете за развитие на строителния, минния и добивния сектори в България. Освен това, е възможно да се стигне до забавяне на изпълнението както на вече започнати строителни обекти, така и на инвестиционната програма на правителството.

Според асоциацията третото важно предизвикателство пред сектора е

липсата на адекватна система за подготовка на оператори на строителни машини.

За съжаление системата на професионално образование в България изостава от развитието на техниката – внедряват се все повече смарт системи, машините могат да се управляват дистанционно, използват се асистиращи механизми като различни сензори, GPS навигация и така нататък. Ето защо е необходимо операторите да преминават специална подготовка, надхвърляща сегашното ниво на обучение.

С цел справяне с дефицита на подготвени оператори на строителна и индустриална техника, членовете на АТЕСТ призовават за създаване на условия за подобряване сътрудничеството между Министерство на образованието, КСБ и доставчиците на машини при подготовката на механизатори и водачи. Това би могло да стане чрез осъвременяване на програмите за обучение и на материалната база в професионалните гимназии.

Най-големите търговци на строителна и минна техника у нас подчертават, че не само образованието трябва да отговаря на високите съвременни изисквания. Това е задължително и за внасяната техника. Ето защо членовете на АТЕСТ апелират за подобряване на контрола при вноса и допускане за работа в България на машини, които не притежават така наречения „СЕ“ сертификат и съответно не отговарят на регламентите на Европейския съюз за здраве, безопасност и опазване на околната среда. В тази връзка те предлагат и да бъдат въведени облекчения за търговците на едра строителна техника и за техните клиенти, които използват строителни машини задвижвани от газ и електричество, особено при провеждането на обществени поръчки и когато се касае за работа в градска среда.

Според членовете на АТЕСТ, приемането на ефективни мерки за справяне със затрудненията пред линиите на доставки, високата инфлация и липсата на образовани кадри ще подкрепят развитието на сектора. От това ще спечелят не само строителния, минния и добивния сектори, но и българската икономика като цяло.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст