ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предлагат се промени в Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти

компютър пари

Промени в Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти са публикувани на Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Те са предложени от Агенцията за публични предприятия и контрол. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет предвижда въвеждането на изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, приета с ПМС от 26 септември 2019 година. Тази наредба беше приета след изменението в Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г., когато бе създадена нова разпоредба на чл. 3а, която предвиждаше продажбата на тези имоти да се извършва чрез електронна платформа. Тя работи успешно вече повмече от две години, посочва в своя доклад Петя Александрова – изпълнитеен директор на Агенцията за публични предприятия и контрол. През това време са установени затруднения и неясноти пр иприлагането на конкретни нейни разпоредби. Освен това са регистрирани и пропуски в някои функционалности, които трябва да бъдат подобрени. На "Информационно обслужване" АД е възложено надграждането на електронната платформа. 

Наредбата за електронната платформа урежда воденето и поддържането на електронната платформа за продажба на имоти, подготовката и обявяването на електронни търгове и условията и редът за провеждането им.

Предвид осъщественото надграждане на електронната платформа за продажба на имоти, следва да се предвиди и промяна във функционалностите и начина на провеждане на електронни търгове, като тези изменения следва да бъдат отразени и чрез промяна на разпоредбите на Наредбата за електронната платформа, посочват вносителите на проекта.

Водещо значение при изготвянето на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за електронната платформа има осигуряването на законосъобразност и ефективност на процедурите при провеждане на електронните търгове чрез преодоляване на съществуващите към настоящия момент затруднения и неясноти, и синхронизиране на въведените нови функционалности в електронната платформа с нормативната уредба.

За уреждане на заварени процедури са създадени изрични правила за момента, до който е приложим досегашния ред. Посочено е, че обявените електронни търгове се довършват по досегашния ред. 

С оглед необходимостта новите функционалности на електронната платформа да заработят едновременно с влизане в сила на новата нормативна уредба, е предвидено че същите влизат в сила в двадесетдневен срок след обнародването му в "Държавен вестник". 

Предложеният проект не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата за прилагането му ще са в рамките на одобрения бюджет на Агенцията за публични предприятия и контрол. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст