НАП промени служебно идентификационни номера по ДДС на физически лица

Срокът за деклариране на доходите изтича днес

От началото на годината Националната агенция за приходите промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ. 
До тази дата идентификационният номер за целите на ДДС на задължените лица е започвал със знак „BG“, следван от единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛН/ЛНЧ). 

Вече той се променя  служебно на „BG“ + служебен номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от ЗДДС, генериран и предоставен от Националната агенция за приходите. 

Промените произтичат от измененията на Правилника за прилагане на ЗДДС, обнародван в Държавен вестник, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27 юни 2023 година. С тях се цели защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО). 
Всяко лице, на което ще бъде променен служебно идентификационният номер по ДДС и е декларирало пред НАП имейл адрес, ще получи електронно уведомление за новия му номер, който следва да използва през 2024 година. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст