ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бюджетното салдо за януари е положително и е в размер на 422.5 млн. лева

Министерство на финансите сграда салдо, директор на АДФИ

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2024 г. е положително и е в размер на 422.5 млн. лв. (0.2% от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари миналата година. Това съобщиха от Министерството на финансите след обобщение на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Приходите, помощите и даренията по КФП за първия месец нарастват със 7.6 на сто спрямо януари 2023-а. Това се компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г.Закон за държавния бюджет  за 2023 г. и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

за януари са в размер на 5.23 млрд. лева. Постъпленията нарастват с 367.4 млн. лв. спрямо отчетените за януари 2023-а. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално на годишна база с 473.8 млн. лв., докато неданъчните приходи   нарастват с 30.8 млн. лева. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. със 137V2 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 4.45 млрд. лева. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 473.8 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година, като формират 85.1% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са 718.9 млн. лв. (ръст от 30.8 млн. лв., 4.5% спрямо същия период на 2023 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са общо 59 млн. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) за януари възлизат на 4.81 млрд. лева. В номинално изражение разходите нарастват на годишна база с 415.5 млн. лева. Нарастване на разходите има при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други. В същото време разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад. Това основно е поради нормализирането на цената за небитовите потребители на ел.енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми. 

Нелихвените разходи са общо 4.63 млрд. лв., като нарастват с 381.5 млн. лв. спрямо януари 2023-а. Текущите нелихвени разходи са в размер на 4.46 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) са в размер на 172.5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са за 1.7 млн. лева. Лихвените плащания са общо 157.4 млн. лв. (ръст от 127 млн. лв. спрямо януари 2023 г.).

Размерът на фискалния резерв

към края на януари е 13.7 млрд. лв., в т.ч. 11.2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2.5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст