ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Имена

Стилиян Вътев

Меж­ду­на­род­на­та фи­нан­со­ва кор­по­ра­ция (IFC), член на Гру­па­та на Све­тов­на­та бан­ка, пре­дос­та­ви на Обе­ди­не­на бъл­гар­с­ка бан­ка АД (ОББ) кре­дит­на ли­ния в раз­мер на 10 млн. щ. до­ла­ра. С те­зи сред­с­т­ва тя ще пре­дос­та­вя спе­ци­а­ли­зи­ра­но фи­нан­си­ра­не на кор­по­ра­тив­ни­те си кли­ен­ти, ори­ен­ти­ра­ни към меж­ду­на­род­на­та тър­го­вия. “Та­зи но­ва кре­дит­на ли­ния за тър­гов­с­ко фи­нан­си­ра­не е пър­ви­ят съв­мес­тен про­ект меж­ду IFC и ОББ и в та­зи връз­ка пред­с­тав­ля­ва ва­жен етап от сът­руд­ни­чес­т­во­то меж­ду на­ши­те две ин­с­ти­ту­ции”, ка­за Сти­ли­ян Въ­тев, гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ОББ.

“Ко­га­то го­во­рим за риск, на пър­во мяс­то е по­ли­ти­чес­ки­ят риск за стра­на­та ни.” То­ва за­я­ви из­пъл­ни­тел­ни­нят пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра (БСК) Бо­жи­дар Да­нев по вре­ме на Пе­та­та го­диш­на кон­фе­рен­ция за уп­рав­ле­ние на кре­дит­ния риск, ко­я­то се ор­га­ни­зи­ра от ICAP Bulgaria, част от ICAP Group – най-го­ля­ма­та гру­па за биз­нес ин­фор­ма­ци­он­ни ус­лу­ги в Юго­из­точ­на Ев­ро­па. Спо­ред не­го ло­шо­то уп­рав­ле­ние на ос­нов­ния сек­тор на ико­но­ми­ка­та – енер­ге­ти­ка­та, раз­к­ла­ща ця­ла­та сис­те­ма. Ка­то друг проб­лем пред Бъл­га­ря Да­нев по­со­чи лип­са­та на дос­та­тъч­но кон­т­рол на фи­на­со­ва­та ни сис­те­ма и раз­де­ля­не­то й ся­каш на две час­ти – бъл­гар­с­ка и чуж­дес­т­ран­на соб­с­т­ве­ност.

Са­мо през 2012 г. Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз е из­гу­бил при­хо­ди от ДДС в раз­мер на око­ло 177 млрд. ев­ро, за­що­то не са спаз­ва­ни пра­ви­ла­та за съ­би­ра­не­то му. “Дан­ни­те по­каз­ват, че тряб­ва да се свър­ши още мно­го ра­бо­та. Стра­ни­те член­ки не мо­гат да си поз­во­лят тол­ко­ва ма­щаб­ни за­гу­би на при­хо­ди. Ко­ми­си­я­та от своя стра­на ще ра­бо­ти за фун­да­мен­тал­на­та ре­фор­ма на сис­те­ма­та на ДДС, за да ста­не тя по-ефек­тив­на и по-мал­ко по­дат­ли­ва на из­ма­ми”, за­я­ви ко­ми­са­рят по въп­ро­си­те на да­нъч­но­то об­ла­га­не Ал­гир­дас Ше­ме­та.

За­гу­би­те за об­щес­т­во­то и дър­жа­ва­та ще бъ­дат мно­го по-го­ле­ми при евен­ту­а­лен фа­лит на КТБ в срав­не­ние с пре­ки­те ще­ти за за­сег­на­ти­те вло­жи­те­ли.То­ва за­я­ви пред “Да­рик ра­дио” проф. Хрис­ти­на Ву­че­ва. Бив­ши­ят фи­нан­сов ми­нис­тър в слу­жеб­ния ка­би­нет с пре­ми­ер Ре­не­та Ин­джо­ва ко­мен­ти­ра, че ако се от­не­ме ли­цен­зът на бан­ка­та, ло­гич­но е да има и ръст на лих­ви­те по кре­ди­ти­те в стра­на­та. “И за­ко­нът, и прак­ти­ка­та по­каз­ват, че все още има въз­мож­ност за спа­ся­ва­не­то на КТБ, въп­ре­ки яс­на­та смет­ка, че мно­го се за­къс­ня с оз­д­ра­вя­ва­не­то й”, ко­мен­ти­ра още проф. Ву­че­ва.

“Ев­ро­па тряб­ва да об­мис­ли и да пос­лед­ва при­ме­ра на САЩ, ка­то ре­гу­ли­ра ня­кои ак­тив­нос­ти, ко­и­то се из­вър­ш­ват в т.нар. сис­те­ма на сен­чес­то­то бан­ки­ра­не. За то­ва при­зо­ва ви­цеп­ре­зи­ден­тът на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка Ви­тор Кон­с­тан­цио по вре­ме на кон­фе­рен­ция за бъ­де­ще­то на бан­ки­ра­не­то в Лон­дон. Ак­ти­ви­те, уп­рав­ля­ва­ни от ин­вес­ти­ци­он­ни­те фон­до­ве, на­рас­т­ват с 30%, а ак­ти­ви­те в ев­ро­пейс­ки­те бан­ки са сви­ват с 11% спря­мо края на 2012 го­ди­на.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст