Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Административен съд – Враца, за отмяна на решението на Съдийската колегия по протокол № 33/01.08.2017 г., т. 9.1. относно процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд – Пловдив и Административен съд – Бургас.

Колегията предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, по 1 щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца, в Административен съд – Велико Търново, и в Административен съд – Стара Загора.

Предлага се на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – София-град, и 1 щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив, считано от датата  на встъпване в длъжност.

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение заявленията на Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд – Бургас, за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Административен съд – София-град, както и в Административен съд – София-област, тъй като процедурата не е открита с решение на Колегията.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 21.09.2017 г.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, премести Марина Христова Николова – съдия в Административен съд – София-град, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас, и Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на встъпване в длъжност и при изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решението е взето във връзка със заявления на двете „съдии“ и със съгласието на техните административни ръководители.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т.7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, предлага на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ 1 щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали. Предлага се на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Пленумът на ВСС да разкрие 1 щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 21.09.2017 г. То е направено във връзка с процедура за преназначаване на магистрати от нисконатоварени административни съдилища в Административен съд – Хасково, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/19.07.2017 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст