Решения на Пленума на ВСС по искания от административни ръководители и корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2018 г.

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на пет съдилища за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ; на Районен съд – Бургас, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Свищов, Районен съд – Шумен,  Административен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Пазарджик за изплащане присъдени хонорари на вещи лица, свидетели и процесуални представители до края на годината, за поддръжка на софтуерни продукти и текуща издръжка.

Увеличени бяха и бюджетите на Окръжен съд – Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие; на Районен съд – Етрополе за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на пиролизен котел на твърдо гориво, на Районен съд – Панагюрище за изграждане на пожароизвестителна инсталация и евакуационно осветление, в съответствие с предписание на ГДПБЗН – Панагюрище и определеният срок – 30.12.2018 г.

Бюджетът на Районен съд – Несебър бе увеличен във връзка с осигуряване на средства за текущи разходи – възнаграждения на вещи лица и ел. енергия, като бе препоръчано на административния ръководител да поднови искането си за обзавеждане на кабинети и закупуване на метални шкафове през 2019 г. и да приложи нови актуални оферти.

Пленумът на ВСС даде съгласие определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, да се изплатят от Прокуратурата на Република България, а възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия ще бъде изплатен от бюджета на ВСС.

С решения от днес бе дадено съгласие за корекции по бюджета на Висшия съдебен съвет и Административен съд – Пазарджик с цел осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик, както и за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта. Одобрено бе извършването на корекции по бюджета за 2018 г. на Районен съд – Гоце Делчев за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло до края на годината. Извършени бяха и корекции по бюджетите на ИВСС и Районен съд – Варна,  Районен съд – Ловеч, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Монтана, Районен съд – Велико Търново за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2018 г., за покриване на плащания за съдебни заседатели и вещи лица, преводи по дела. Дадено бе и съгласие за корекции по бюджетите на ИВСС и Районен съд – Силистра с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло за назначен съдебен изпълнител.

С цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители бяха извършени корекции по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд – Русе и Районен съд – Червен бряг.

За закупуване на 2 бр. външни преносими твърди дискове бяха извършени корекции по бюджетите на ИВСС и Административен съд – Перник, както и на ИВСС и Административен съд – Пловдив за закупуване на модули „Съдебен призовкар“ и „мобилен призовкар“. Извършени бяха и корекции по бюджетите на Специализиран наказателен съд и ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и операционни системи, както и на ИВСС и Апелативен съд  – Велико Търново с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна система.

Пленумът на ВСС извърши вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 година. Утвърдена бе вътрешно компенсирана промяна по бюджета на ВКС за 2018 г. с цел осигуряване на средства за обезщетения по чл. 255 от ЗСВ, във връзка с избор на конституционни съдии, както и корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на ВКС за 2018 г., в рамките на общия бюджет на съда.

Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Етрополе с цел изплащане на облекло на новоназначен служител; по бюджетите на Районен съд – Видин и Апелативен съд – Пловдив за изплащане на възнаграждения на вещи лица и облекло до края на годината; по бюджета на Районен съд – Ивайловград за текущ ремонт на помещенията в сградата, за усвояване през през 2019 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г. бяха извършени корекции по бюджета на органите на съдебната власт.

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии във ВКС за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г. бе намален бюджета на ВКС и съответно увеличен бюджета на Софийски апелативен съд. На същото основание, поради съществуваща разлика в трудовото възнаграждение на командирован магистрат за срок от шест месеца, считано от 15 октомври 2018 г., бюджетът на Апелативен съд – Велико Търново бе намален, а бюджетът на Окръжен съд – Габрово бе увеличен.

С цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат за периода от м. октомври до м.  декември, вкл. 2018 г. бе намален бюджета на Административен съд София-град и бе увеличен бюджетът на Районен съд – Сливен. Във връзка с командироване на съдия, считано от 01.10.2018 г. бе намален бюджета на Административен съд – Хасково и увеличен бюджета на Районен съд – Хасково.

С решение от днес, Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2018 г, с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Районен съд гр. Малко Търново в Районен съд гр. Средец за периода 01.07.2018 г.-31.10.2018 г., както и за месеците ноември и декември.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Враца, с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари за м. октомври 2018 г. на командирован съдия, във връзка с решение по т. 29 от протокол № 10/04.03.2009 г. на ВСС и заповеди №№ 799/20.04.2018 г., 1860/12.07.2018 г. на председателя на ВАС.

Дадено бе съгласие за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командированите председател и съдебен администратор на Окръжен съд гр. Велико Търново в работни срещи на работната група за изменение на Правилника за администрацията в съдилищата, Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилника за прилагането му.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета за 2018 г. на Окръжен съд – Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 19.09.2018 г., издаден от Окръжен съд гр. Пазарджик. Средствата в размер на 8 949 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

След изплащане на задължението, Окръжен съд гр. Пловдив не следва да изисква възстановяване на суми от Районен съд гр. Пловдив като солидарен длъжник по изпълнителния лист. Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт, както и за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст