Нов газопровод ще захранва потребителите в Маришкия басейн

Булгартрансгаз вертикалния газов коридор газопровод

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви обществена поръчка за „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект “Довеждаща газопреносна инфраструктура за захранване на потребители в източномаришкия регион”. Откритата процедура се провежда във връзка с решението на Народното събрание от 14 март тази година за реализация на проект включен в Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на България. Тя беше приета с решение от 26 януари на Министерския съвет.

През 2022 г., 2023 г. и 2024 г., в контекста на бъдещото развитие на Маришкия въгледобивен басейн, „Булгартрансгаз“ получи заявления за инвестиционен интерес за бъдещо захранване с природен газ на съществуващи и планирани мощности в региона. Получени са конкретни заявления за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ с общ заявен интерес за преносен капацитет в рамките на близо 110 000 MWh/day. Това обуславя необходимостта от осигуряване на нова довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за пренос на природен газ до региона.

По този начин ще бъдат създадени условия за

модернизация на горивните инсталации на ТЕЦ и други енергийни потребители,

въвеждане на по-нискоемисионни горива в енергийния микс, както и значително намаляване на емисиите на парникови газове от горивните процеси. Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнението на целите за декарбонизация на енергийния сектор, прехода към нови нисковъглеродни технологии и повишаване на енергийната сигурност, а именно развитие на газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион.

Проектът ще доведе до гъвкава и ефективна експлоатация на инсталациите след модернизацията им. Това от своя страна ще има положителен социален ефект, тъй като ще позволи запазване на работни места в региона.

Разработеният от газопреносния оператор проект включва изграждане на нови газопроводи високо налягане с ориентировъчна обща дължина около 73 км с диаметър DN 700 и DN 500 и прилежащите им технологични съоръжения.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 306 200 лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите по тази поръчката ще се извърши в съответствие с решенията от приетото на 14 март от Народното събрание решение за предприемане на действия във връзка Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на България.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 14 май.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст