Готвят промени в Закона за ДДС

Финансовият министър Владислав Горанов и председателят на временната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова от ГЕРБ

Министерството на финансите публикува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.

В мотивите към проекта се посочва, че той е изготвен във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и регламенти по прилагането в областта на косвеното облагане, регламенти в областта на минималната помощ, както и прецизиране на законови разпоредби с цел улесняване практическото им прилагане.

Едно от предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС е  във връзка с необходимостта от транспониране на изисквания на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги (Директива 2008/8/ЕО), както и съобразяване на българското законодателство с регламентите по прилагането й.

Съгласно Директива 2008/8/ЕО, считано от 1 януари 2015 г., доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, ще се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

От проекта, публикуван на сайта на финансовото ведомство, става ясно и че акцизът на цигарите ще започне да поскъпва от 2016 година. Въпреки очакванията увеличението да започне от догодина, от финансовото министерство предлагат това да стане чак от от 2016 г. и да приключи през 2018 г., когато ставката не трябва да бъде по-малка от 177 лева за 1000 къса.

Законопроектът включва и предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които са изготвени във връзка с необходимостта от въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз в националното законодателство.

Това включва и данък върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.
Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави – членки на ЕС, държавите-членки нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави – членки, когато платеца и получателя на дохода са свързани лица. В Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС, страната ни е договорила дерогация, съгласно която България има право да не прилага директивата до 31 декември 2014 г. (преходен период от 8 години). През този преходен период, данъчната ставка върху плащанията на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани към свързано дружество от друга държава-членка, не трябва да надвишава 10% до 31 декември 2010 г. и не трябва да надвишава 5% за следващите години до 31 декември 2014 г.

Във връзка със спазване на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС и поради изтичане на преходния период от 8 години, в законопроекта е предложена промяна, с която с данък при източника няма да се облагат доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платеца и получателя на дохода са свързани лица и при изпълнение на условията, изисквани от европейското законодателство и разписани в закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст