ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ПИБ

 

 

 

Договор за депозит ще бъде сключен с ПИБ
26 Ноември 2014

Комисарят, отговарящ в ЕК за политиката на конкуренцията, г-жа Маргрете Вестагер заяви: „Вярвам, че днешното решение на ЕК ще затвърди общественото доверие в Първа инвестиционна банка. Банката представи стабилен план за възстановяване на ликвидността и списък от ангажименти, които гарантират, че Fibank ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план.”

Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа е в съответствие с всички правила на ЕС за държавна помощ. Планът на Fibank (Първа инвестиционна банка) гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план без нарушаване на конкуренцията в Единния европейски пазар.

След паническото теглене на депозити през м. юни 2014 г. българската държава предостави на Първа инвестиционна банка ликвидна подкрепа в размер на 1,2 млрд. лева като част от Българската схема за ликвидност (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-754_en.htm), одобрена от Европейската комисия. Поради тогавашните ограничения в държавния бюджет този депозит беше с кратък срок, падежиращ на 28 ноември 2014 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) връща 300 млн. лв. от предоставената сума на падежа, а България кандидатства за удължаване на срока на останалите 900 млн. лева за 18 месеца, считано от тази дата.

Европейската комисия установи, че удължаването на ликвидната подкрепа, предоставена на Първа инвестиционна банка до 28 май 2016 г., отговаря на изискванията за държавна помощ на банките, както и на по-строгите изисквания на Съобщението за банките от 2013 г. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm).

На 12 ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка предостави на ЕК план за възстановяване на ликвидността. Банката се ангажира да погаси ликвидната подкрепа на предварително заложени в плана дати. Fibank пое ангажименти за укрепване на ликвидността, усъвършенстване на структурата на корпоративно управление и политиките за управление на риска. С цел ограничаване на всякакви изкривявания на конкуренцията, предизвикани от помощта, Първа инвестиционна банка също така се ангажира с няколко ограничения за периода на ползването на подкрепата, в това число да не изплаща дивиденти, да не прилага агресивни търговски практики и да не извършва придобивания.

Независим надзорник ще наблюдава прилагането на плана за преструктуриране и ще предоставя редовни отчети на Европейската комисия.

 

Министерският съвет даде съгласие министърът на финансите да сключи Договор за депозит с „Първа инвестиционна банка” АД (ПИБ), представляващ държавна помощ при съобразяване с условията по Решението на Европейската комисия.

На 25 ноември ЕК одобри нотифицираната индивидуална държавна помощ в полза на „ПИБ” АД. Комисията установи, че ликвидната подкрепа от България за ПИБ отговаря на правилата за държавна помощ на ЕС и че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система.

България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден – на 29.06.2014 г. Поради ограничения, свързани с лимита на новопоет дълг съгласно Закона за държавния бюджет за 2014 г., този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 година. В следствие на това МФ нотифицира пред ЕК нова държавна помощ за преструктуриране в полза на „Първа инвестиционна банка” АД. Планът за преструктуриране предвижда удължаване на срока на държавния депозит в размер на 900 млн. лв. да бъде с максимален срок до 18 месеца, т.е. до 28 май 2016 г.

ПИБ ще се задължи да спазва условията и ограниченията по Решението на Комисията и приложението към него, което ще е неразделна част и от договора за срочен депозит, както и всички други условия, определени от Европейската комисия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст