ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пореден напън за единен регистър

Въздушна снимка на София

Законът за кадастъра и имотния регистър е сред най-поправяните нормативи у нас. От което бъркотията в този сектор така и не намаля. Сега на масата са предложения за новия му (пореден) ремонт и предстои да мине през обществено обсъждане. Това става ясно от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където те са публикувани. Крайният срок за получаване на становища по законопроекта е 14 април. Промените са предизвикани от обстоятелства, свързани с отдавна обещаваните, но бавно реализирани реформи в този сектор.

Целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната. Регламентира се облекчена процедура за създаването на такава карта за неурбанизираните (земеделски) територии. Предвижда се и картата на възстановената собственост на Министерството на земеделието и храните да се преобразува в кадастрална. Това ще извършат службите по геодезия, картография и кадастър. Разчита се така да се осигури възможност в кратки срокове и с минимални харчове кадастралната карта и кадастралните регистри да обхванат по-голям процент от територията на страната. Сега в тях са включени едва 18% от нея. Идеята е именно чрез облекчаване на процедурите този процент да стигне до 92 на сто.

Картата на възстановената собственост представлява съвкупност от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Те вече са били подложени на съдебен контрол за законосъобразност на тяхното създаване, поради което се предвижда да не подлежат на обжалване след тяхното преобразуване в кадастрална карта. От по-бързото създаване на кадастрална карта за неурбанизираната територия се очакват няколко положителни ефекта. Обслужването на гражданите с кадастрална информация за повече от 90% от територията на страната ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране на този тип услуги. До одобряването на кадастрална карта обслужването с кадастрална информация за останалите урбанизирани територии ще продължи да се осъществява от неголям брой общински администрации. Ще се осигури възможност за създаване на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър, а той ще гарантира стабилитет в гражданския оборот с недвижими имоти. Ще се намали финансовият ресурс, необходим за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съсредоточаването на кадастралната информация в един административен орган на свой ред ще даде възможност за по-бързо и облекчено реализиране на големи инвестиционни проекти. Освен това се създава процедура за отстраняване на явни фактически грешки, пренесени в кадастралната карта от картата на възстановената собственост. Предвидена е и възможност за обезщетяване на засегнатите собственици. Въвежда се използването на скици, подписани с електронен подпис, в нотариалните, съдебните и административните производства.

Втората част от предложените промени регламентира създаване на имотни партиди и реалното преминаване от система, базирана на данни за собственик, в система, базирана на данни за имота (тема, която в. "БАНКЕРЪ" коментира вече повече от пет години).

С тази промяна се цели реалното обвързване на идентификатора на имота от кадастралната карта с данните за собственост, с евентуални ипотеки, с неговата цялостна история и правно състояние. По този начин, когато някой закупува определен имот, ще има пълната история и обследване за него по отношение на собственици и тежести. Така се дава сигурност на сделките с имоти и се избягват евентуални измами. Дава се възможност и за използването на скици, подписани с електронен подпис в нотариалните, съдебните и административните производства. В закона се залага възможност за „инцидентно" автоматично генериране на имотни партиди за имоти с кадастрален идентификатор.

Нотариусите ще могат да създават предварителни или окончателни партиди на имоти с идентификатор, т.е. в райони с влязла в сила кадастрална карта. Това ще става по предложение на Нотариалната камара, одобрено със заповед на министъра на правосъдието и обнародвана в "Държавен вестник". С промените в закона се предвижда т.нар. инцидентно автоматично генериране на имотни партиди за имоти с кадастрален идентификатор в случай на сделки с тези имоти и при издаването на удостоверения за тежести. Въвежда се и производство за допълване на имотна партида в случаите, когато се установи, че тя е непълна. Основните кадастрални данни обаче ще се въвеждат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и няма да могат да се променят, освен ако собствениците изрично не декларират пред агенцията, че е допусната грешка. В момента имотни партиди в отделните съдебни райони се създават по разпореждане на съдията по вписванията. Той се намесва по повод на постъпили молби за вписване на актове, които имат за предмет сделки с недвижими имоти, за които е налице кадастрална карта и които имат идентификатор. За реформирането на всички тези дейности и процедури се говори още от 2000-ата, но поради неработещи правни норми досега нищо от това не бе осъществено. Дали ще стане и сега зависи от работоспособността на  народните представители.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст