ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нови срокове за подаване на годишните финансови отчети

Агенция по вписванията

До 30 юни на следващата година е крайният срок за подаване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър от всички търговци по смисъла на Търговския закон.

В съответствие и действащия в момента Закон за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г., Агенцията по вписванията напомня за новите срокове за подаване на годишни финансови отчети. Целта е да се избегне порочната практика за подаване на заявленията за обявяването им в последните дни преди изтичане на крайните срокове.

Различното е, че до сега срокът за едноличните търговци бе 31 май, а за всички други търговци по смисъла на Търговския закон – до 31 юли на следващата година.

Останалите предприятия, както до сега публикуват годишните си финансови отчети чрез икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни на следващата година, но до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им и при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г., заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Съгласно Закона за счетоводството, в сила от 01 януари 2016 г. е предвидено, че задълженията за оповестяване не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст